حلقه ها در php

ناصر نادری | 1394/01/10


بنام خدا . در این حلسه از سری آموزش های php میخواییم حلقه ها رو  در خدمتتون باشیم .

نحوه استفاده و سینتکس حلقه ها در php مثل سایر زبانهای شبیه c هست . انواع حلقه هارو پایین باهم داریم :

 //حلقه for
for (initialization; condition; increment)
{
//کدهایی که باید به تعداد مشخص اجرا بشه
}


//حلقه while
while (condition)
{
//کدهایی که باید به تعداد نا مشخص اجرا بشه
}


//حلقه ای که حداقل یکبار اجرا خواهد شد
do
{
//کدهایی که باید به تعداد نا مشخص اجرا بشه
}while (condition);


//برای پیمایش عناصر یک آرایه
foreach (array as value)
{
//کدهایی که باید به تعداد عناصر شی ارایه اجرا بشه

} 

condition : همون شرط مورد نظر هست که در نهایت چه تک شرط باشه چه چند شرط که با and و or ترکیب شدن , یک نتیجه true یا false رو برمیگردون .

توی حلقه for بخش initialization برای مقدار دهی اولیه شمارنده حلقه هست .

توی حلقه for بخش increment برای  افزایش یا کاهش مقدار شمارنده استفاده میشه .

مثال :

  for( $i=0; $i<10; $i++ )
{
    //چاپ اعداد زوج از 0 تا 10
    if(i % 2 == 0)
    echo " $i <br />";
}

///////////////////////////////
$i=0;
while( $i < 10)
{
//چاپ اعداد زوج از 0 تا 10
    if(i % 2 == 0)
    echo " $i <br />";
    $i++;
}
//////////////////////////////
$i=0;
do
{
    //چاپ اعداد زوج از 0 تا 10
    if(i % 2 == 0)
        echo " $i <br />";
    $i++;
}while( $i < 10 );

//////////////////////////////
$array = array( 1, 2, 3, 4, 5);
foreach( $array as $value )
{
    //چاپ عناصر آرایه
    echo "Value is $value <br />";
} 

دستور continue رو هرجایی از حلقه استفاده کنید بقیه حلقه رو اجرا نمیکنه و برمیگرده و از بررسی شرط دوباره حلقه رو اجرا میکنهو

دستور break رو هرجایی از بدنه حلقه استفاده کنید از حلقه بدون برو برگرد خارج میشه .

 $i=0;
while( $i < 10)
{
    //خروج از حلقه در صورتی که شمارنده از 5 گذشته باشه
    if($i>5)
         break;
    //چاپ اعداد زوج از 0 تا 10
    if(i % 2 != 0)
    { 
        $i++;
        continue;//اگر عدد فرد باشه چیزی چاپ نمیکنه و به اول حلقه برمیگرده
    } 
    else
    {
        echo " $i <br />";           $i++;
    } 

} 

تا جلسه بعد در پناه حق.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید