کار با لیست ویو(ListView)

به نام خدا، در سری آموزش های مربوط  به برنامه نویسی اندورید در محیط زامارین امروز می خواهیم با نحوه ایجاد یک لیست ویو در این محیط آشنا بشیم.برای شروع کار یک پروژه جدید ایجاد می کنیم(با نحوه ایجاد پروژه در این آموزش آنشا شده ایم.)در داخل لایه برنامه از یک ListView جهت نمایش لیست آیتم های که وارد خواهیم کرد استفاده می کنیم.(کدهای لایه Main.axml).

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:minWidth="25px"
android:minHeight="25px">
<ListView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:id="@+id/mylistview" />
</LinearLayout>

در ادامه کلاس MainActivity.cs اجرا می کنیم تا آیتم های را که می خواهیم در لیست ویو نمایش داده شود را اضافه کنیم.در ابتدا یک مقدار رشته ای برای لیست ویو ایجاد می کنیم،سپس Listview را با نام mlistview معرفی می کنم.با استفاده از FindViewById به معرفی listview از لایه برنامه اقدام میکنیم.از دستور mItems.Add برای اضافه کردن یتم های که مدنظر است به لیست ویو استفاده می کنیم.و در آخر هم از یک ArrayAdapter برای اضافه کردن ایتم های ایجاد شده به لیست ویو بهره برده ایم.(کدهای کامل MainActivity.cs).

 using System;
using Android.App;
using Android.Content;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using Android.OS;
using System.Collections.Generic;

namespace xamarin_listview
{
[Activity (Label = "xamarin_listview", MainLauncher = true)]
public class MainActivity : Activity
{

private List<string> mItems;
private ListView mlistview;

protected override void OnCreate (Bundle bundle)
{
base.OnCreate (bundle);
SetContentView (Resource.Layout.Main);
mlistview = FindViewById<ListView> (Resource.Id.mylistview);

mItems = new List<string>();

mItems.Add ("Appinapps");
mItems.Add ("Google");
mItems.Add ("Apple");
mItems.Add ("Nokia");
mItems.Add ("Microsoft");
mItems.Add ("Xamarin");
mItems.Add ("Android");

ArrayAdapter<string> adapter = new ArrayAdapter<string> (this,  Android.Resource.Layout.SimpleListItem1, mItems);

mlistview.Adapter = adapter;
}
}

 

 


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید