راه اندازی AlertDialog

به نام خدا،در این جلسه می خواهیم با راه اندازی آلرت دیالوگ (Alert dialog) در زامارین آشنا بشیم.الرت دیالوگ یک پنچره کوچک در اندروید هست که با استفاده از اون می توانیم به کاربر برنامه پیام های رو برسانیم.توی این آموزش با ساخت یک Alert Dialog ساده در محیط زامارین آشنا خواهیم شد.

برای شروع کار یک پروژه جدید ایجاد میکنم(با نحوه ایجاد پروژه در محیط زامارین در این آموزش اشنا شده ایم).در لایه برنامه main.xml از یک دکمه برای فراخوانی آلرت دیالوگ استفاده خواهیم کرد.این دکمه به صورت پیشفرض در زملن ساخت پرژه در محیط زامارین ساخته میشه پس نیازی نیست که یک دکمه(Button) جدید ایجاد کنیم.کدهای لایه رو متوانید در زیر مشاهده کنید.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<Button
android:id="@+id/myButton"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="نمایش آلرت دیالوگ" />
</LinearLayout>

بعد از اینکه لایه برنامه رو ساختیم نوبت میرسه به نوشتن کدهای اکتیوتی برنامه.فایل MainActivity.cs اجرا کرده و کدهای زیر رو بهش اضافه می کنیم.در کدها زیر ابتدا Button را با دستور FindViewById معرفی کردیم.سپس با دستور button.Click += AlertClick یک لیسنر براش در نظر گرفیتم و سپس نام کلاسی را که قرار است در برگیرنده Alert Dialog ما باشد را بهش  نسبت دادیم.نام این کلاس AlertClick است.در مرحله بعدی یک کلاس با نام AlertClick میسازیم و شروع میکنم به نوشتن کدهای آلرت دیالوگ.ابتدا با دستور مقابل Android.App.AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder (this) الرت دیالگ را معرفی و با دستورAlertDialog alertDialog = builder.Create () آن را میسازیم.در ادامه برای دیالگمون یک عنوان با دستور SetTitle،یک ایکون با دستور SetIcon و یک پیام با دستور SetMessage اضافه کینم.  برای ایکون دیالوگ از تصاویر SDK خود اندروید استفاده کردیم.(کدهای کلاسMainActivity.cs).

 using System;
using Android.App;
using Android.Content;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using Android.OS;
//Appinapps.com
namespace Alert_Dialog_example
{
[Activity (Label = "Alert_Dialog_example", MainLauncher = true)]
public class MainActivity : Activity
{

protected override void OnCreate (Bundle bundle)
{
base.OnCreate (bundle);

// Set our view from the "main" layout resource
SetContentView (Resource.Layout.Main);

// Get our button from the layout resource,
// and attach an event to it
Button button = FindViewById<Button> (Resource.Id.myButton);

button.Click += AlertClick;
}

void AlertClick (object sender, EventArgs e)
{
Android.App.AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder (this);
AlertDialog alertDialog = builder.Create ();
alertDialog.SetTitle("آلرت دیالوگ در زامارین");
alertDialog.SetIcon (Android.Resource.Drawable.IcDialogAlert);
alertDialog.SetMessage ("ساخت اولین الرت دیالوگ در زامارین" +
"Appinapps.com");
alertDialog.Show ();

}
}
}

در آموزش های آتی با امکانات الرت دیالوگ بیشتر آشنا خواهیم شد.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید