اضافه کردن دکمه(Button) به آلرت دیالوگ

به نام خدا،در این آموزش می خواهیم با اضافه کردن دکمه به پنچره آلرت دیالوگ آشنا بشیم.در جلسه قبل به صورت کامل با ساختن AlertDialog در محیط زامارین آشنا شدیم.برای شروع کار پروژه قبلی را اجرا کرده و کدهای زیر رو در کلاس MainActivity.cs بهش اضافه می کنیم.در کدهای زیر با دستور SetButton برای آلرت دیالوگ یک دکمه برای ادامه فعالیت برنامه یا YES و یک دکمه با عنوان SetButton2 هم برای دکمه کنسل یا NO در نظر میگیرم.سپس در داخل بلوک های که ساختیم یک پیام Toast ایجاد میکنیم تا زمانی که بر روی هرکدام از دکمه های آلرت دیالوگ کلیک کردیم یک پیامی را نمایش دهد.توجه داشته باشید که بیشتر این کار ها همانند برنامه نویسی اندروید به زبن جاوا است.(کدهای کامل کلاس MainActivity.cs).  

 using Android.Content;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using Android.OS;
//Appinapps.com
namespace Alert_Dialog_example
{
[Activity (Label = "Alert_Dialog_example", MainLauncher = true)]
public class MainActivity : Activity
{

protected override void OnCreate (Bundle bundle)
{
base.OnCreate (bundle);

// Set our view from the "main" layout resource
SetContentView (Resource.Layout.Main);

// Get our button from the layout resource,
// and attach an event to it
Button button = FindViewById<Button> (Resource.Id.myButton);

button.Click += AlertClick;
}

void AlertClick (object sender, EventArgs e)
{
Android.App.AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder (this);
AlertDialog alertDialog = builder.Create ();
alertDialog.SetTitle("آلرت دیالوگ در زامارین");
alertDialog.SetIcon (Android.Resource.Drawable.IcDialogAlert);
alertDialog.SetMessage ("ساخت اولین الرت دیالوگ در زامارین" +
"Appinapps.com");
//YES Button
alertDialog.SetButton ("YES", (s, ev) => {
//Tosat Display
//Appinapps.com
var toast = Toast.MakeText(this,"از برنامه خارج نشدیم" ,ToastLength.Short);
toast.Show();
});
//NO Button
alertDialog.SetButton2 ("NO", (s, ev) => {
var toast = Toast.MakeText(this,"از برنامه خارج شدیم" ,ToastLength.Short);
toast.Show();
});

alertDialog.Show ();

}
}
}

به همین راحتی،موفق باشید

 


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید