کار با AutoCompleteTextView + سورس

به نام خدا،در خدمتون هستیم با یکی دیگر از آموزش های برنامه نویسی اندروید در محیط زامارین.توی این جلسه با نحوه ساخت و کار با AutoComplateTextView آشنا خواهیم شد.AutoComplateTextView یک نوع جستجوی پیشرفته رو به برنامه ما اضافه می کنه که  کاربر به راحتی بتونه با نوشتن حرف اول یک کلمه به نتایج جستجوی مناسب دسترسی داشته باشه.

برای شروع کار یک پروژه جدید ایجاد می کنیم(با نحوه ساخت پروژه جدید زامارین در این جلسه آشنا شدیم.)در پوشه Layout فایل Main.axml رو اجرا میکنم و عناصر گرافیکی زیر رو بهش اضافه می کنیم.در داخل این لایه از یک AutoComplateTextView  برای نمایش نتایج جستجو و از یک  Button برای  نمایش پیغام به کاربر استفاده میکنم.(کدهای کامل main.axml).

 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">

<AutoCompleteTextView
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/autoCompleteTextView1" />

<Button
android:text="Submit"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/btn_Submit" />
</LinearLayout>

بعد از اینکه  لایه برنامه رو تکمیل کردیم.میریم سراغ کلاس  MainActivity.cs و نوشتن های سی شارپ برنامه.در این کلاس یک آرایه ای از نوع رشته(String)تعریف می نماییم و یک سری کلمه پیش فرض وارد می کنیم، و Autocomplatetextview را با استفاده از arrayadapter پر می نماییم.از یک دکمه بر روی صفحه استفاده می کنیم و با استفاده از رویداد یک پیغام toastایجاد می کنیم که این پیغام به کاربر اطلاع می دهد که آیا autocomplatetextviewپر شده است یا نه، و برای پر شدن یا نشدن آن پیغام نمایش داده می شود.

 using System;
using Android.App;
using Android.Content;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using Android.OS;
//Appinapps.com

namespace ComplateTextView
{
[Activity (Label = "ComplateTextView", MainLauncher = true)]
public class MainActivity : Activity
{
Button btn;
AutoCompleteTextView tv;

//Appinapps.com
protected override void OnCreate (Bundle bundle)
{
base.OnCreate (bundle);
SetContentView (Resource.Layout.Main);

tv = FindViewById<AutoCompleteTextView> (Resource.Id.autoCompleteTextView1);
btn = FindViewById<Button> (Resource.Id.btn_Submit);


var name = new String[]{ "Appinapps", "Google", "microsoft", "Apple", "Android",  "IOS" };

ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter<String> (this,  Android.Resource.Layout.SimpleSpinnerItem, name);

tv.Adapter = adapter;
btn.Click += btn_click;
}
//Appinapps.com
private void btn_click (Object IntentSender,EventArgs e)
{
if(tv.Text!="")
{
Toast.MakeText (this, "نام وارد شد:" + tv.Text, ToastLength.Short).Show ();
}
else
{
Toast.MakeText(this,"نام را وارد کنید:"+tv.Text,ToastLength.Short).Show();
}

}

}
}

 سورس این آموزش را میتوانید از این لینک دانلود کنید.موفق باشید.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید