افزودن شمارنده صفحه به ViewPager + سورس

به نام خدا،در جلسه قبل اموزش برنامه نویسی اندروید با  ViewPager آشنا شدیم.در این آموزش با نحوه استایل دادن و نمایش شمارهر پیج آشنا خواهیم شد.

برای شروع کار یک پروژه جدید ایجا می کنیم.ویجت مربوط به ViewPager رو در لایه اصلی یا Activity_main تعریف می کنیم.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="@color/white"
  android:orientation="vertical" >
  <!-- ViewPager -->
  <android.support.v4.view.ViewPager
  android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
  android:id="@+id/viewPager" />
 <!-- Footer -->
 <include layout="@layout/footer" />
</FrameLayout>

در قسمت بعدی باید برای استایل هامون از شیپ ها (Shape) استفاده کنیم.در پوشه drawable یک فایل xml جدید به نام rounded_cell.xml ایجاد کرده و کدهای زیر رو بهش اضافه می کنیم.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<inset xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  >
  <shape android:shape="rectangle">
    <gradient
  android:startColor="@color/white"
  android:endColor="@color/white"
  android:angle="0"
  />
     <corners android:bottomLeftRadius="10dp" android:topLeftRadius="10dp" android:topRightRadius="10dp" android:bottomRightRadius="10dp"/>
    <stroke android:color="@color/l_blue" android:width="1dp" />
  </shape>
</inset>

در ادامه برای نمایش دادن شمارنده صفحه نیاز به یک فوتر یا زیرصفحه داریم،یک فایل xml جدید به عنوان لایه اصلی فوتر به نام footer.xml ایجاد می کنیم.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:padding="15dip"
  android:background="@color/d_blue"
  android:layout_gravity="bottom"
  android:orientation="vertical" >
 
  <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content"
  android:id="@+id/btn1"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_centerVertical="true"
 
  android:background="@drawable/rounded_celll" />
 
   <Button android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="wrap_content"
  android:id="@+id/btn2"
  android:layout_toRightOf="@id/btn1"
  android:layout_marginLeft="5dip"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_centerVertical="true"
  android:background="@drawable/rounded_celll" />
 
</RelativeLayout>

در قدم بعدی باید برای هر صفحه از view pager دوتا لایه ایجاد کنیم  در پوشه Layout تا بتونیم محتوای مدنظر رو نشون بدیم.

کدهای لایه اول به نام layout_one.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="@color/white"
  android:gravity="center|center"
  android:orientation="vertical" >
 
  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="First Layout" />
 
</LinearLayout>

کدهای لایه دوم به نام layout_two.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:background="@color/white"
  android:gravity="center|center"
  android:orientation="vertical" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Second Layout" />

</LinearLayout>

 

 

سپس برای هرکدام از لایه های layout_one  و  layout_two یک کلاس Java ایجاد میکنم تا بتونیم  در ویجت viewpager نمایش بدیم.

کدهای جاوا  layout_one   در کلاس LayoutOne.java

public class LayoutOne extends Fragment {
 
  public static Fragment newInstance(Context context) {
    LayoutOne f = new LayoutOne();
 
    return f;
  }
 
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,Bundle savedInstanceState) {
    ViewGroup root = (ViewGroup) inflater.inflate(R.layout.layout_one, null);
    return root;
  }
 
}

 کدهای جاوا layout_two در کلاس  LayoutTwo.java

public class LayoutTwo extends Fragment {
 
  public static Fragment newInstance(Context context) {
    LayoutTwo f = new LayoutTwo();
 
    return f;
  }
 
  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,Bundle savedInstanceState) {
    ViewGroup root = (ViewGroup) inflater.inflate(R.layout.layout_two, null);
    return root;
  }
 
}

 در ادامه باید یک کلاس جدید به عنوان آداپتر ایجاد کنیم تا بتوینم  viewpager رو مدیریت کنیم (ViewPagerAdapter.java)

کدهای کلاس ViewPagerAdapter.java

public class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
  private Context _context;
  public static int totalPage=2;
  public ViewPagerAdapter(Context context, FragmentManager fm) {
    super(fm);
    _context=context;
 
    }
  @Override
  public Fragment getItem(int position) {
    Fragment f = new Fragment();
    switch(position){
    case 0:
      f=LayoutOne.newInstance(_context);
      break;
    case 1:
      f=LayoutTwo.newInstance(_context);
      break;
    }
    return f;
  }
  @Override
  public int getCount() {
    return totalPage;
  }
 
}

و در نهایت  نوشتن کدهای کلاس MainActivity.java در این کلاس  در متد setUpView ویجت view pager و کلاس adapter رو معرفی و سپس به هم متصل می کنم.از رویداد setOnPageChangeListener هم برای باخبر شدن برنامه از تغییر صفحه (page) استفاده می کنیم.(کدهای کامل کلاس MainActivity.java).

public class ViewPagerStyle1Activity extends FragmentActivity {
  private ViewPager _mViewPager;
  private ViewPagerAdapter _adapter;
  private Button _btn1,_btn2;
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    setUpView();
    setTab();
  }
  private void setUpView(){
   _mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewPager);
   _adapter = new ViewPagerAdapter(getApplicationContext(),getSupportFragmentManager());
   _mViewPager.setAdapter(_adapter);
   _mViewPager.setCurrentItem(0);
   initButton();
  }
  private void setTab(){
      _mViewPager.setOnPageChangeListener(new OnPageChangeListener(){
 
            @Override
            public void onPageScrollStateChanged(int position) {}
            @Override
            public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {}
            @Override
            public void onPageSelected(int position) {
              // TODO Auto-generated method stub
              btnAction(position);
            }
 
          });
 
  }
  private void btnAction(int action){
    switch(action){
     case 0: setButton(_btn1,"1",40,40); setButton(_btn2,"",20,20);break;
 
     case 1: setButton(_btn2,"2",40,40); setButton(_btn1,"",20,20); break;
    }
  }
  private void initButton(){
    _btn1=(Button)findViewById(R.id.btn1);
    _btn2=(Button)findViewById(R.id.btn2);
    setButton(_btn1,"1",40,40);
    setButton(_btn2,"",20,20);
  }
  private void setButton(Button btn,String text,int h, int w){
    btn.setWidth(w);
    btn.setHeight(h);
    btn.setText(text);
  }
}

 

سورس آماده این آموزش را از فایل ضمیمه دانلود کنید.


فایلهای ضمیمه
توجه! برای مشاهده فایلهای ضمیمه با ید وارد سایت شوید

نظرات شما نظر جدید
سایر مقالات این دسته