کار با تب منو (Tab Menu) در زامارین

به نام خدا در این آموزش می خواهیم با نحوه اضافه کردن تب منو به لایه در زامارین آشنا شویم.

 

قدم اول ایجاد یک پروژه در زمارین استودیو یا در محیط ویژوال استودیو.

قدم دوم باز کردن لایه main.axml  و نوشتن کدهای زیر در داخل این فایل.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation="vertical" 
  android:layout_width="match_parent" 
  android:layout_height="match_parent" 
  android:minWidth="25px" 
  android:minHeight="25px"> 
  <TextView 
    android:text="Medium Text" 
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:id="@+id/textView1" 
    android:gravity="center" /> 
</LinearLayout>

قدم سوم باز کردن فایل MainActivity.cs و نوشتن کدهای زیر در داخل این فایل.

\\appinapps.com
protected override void OnCreate(Bundle bundle) 
    { 
      base.OnCreate(bundle); 
 
      SetContentView(Resource.Layout.Main); 
      textView = FindViewById<TextView>(Resource.Id.textView1); 
 
      ActionBar.NavigationMode = ActionBarNavigationMode.Tabs; 
 
      // Add the tabs to Action Bar 
      AddTab("Tab One"); 
      AddTab("Tab Two"); 
    }  
		private void AddTab(string tabText) 
    { 
      ActionBar.Tab tab = ActionBar.NewTab(); 
      tab.SetText(tabText); 
      tab.TabSelected += OnTabSelected; 
      ActionBar.AddTab(tab); 
    }  
		private void OnTabSelected(object sender, ActionBar.TabEventArgs args) 
    { 
      var CurrentTab = (ActionBar.Tab)sender; 
 
      if(CurrentTab.Position==0) 
      { 
        textView.Text = "Tab One Selected"; 
      } 
 
      else 
      { 
        textView.Text = "Tab Two Selected"; 
      } 
    }  

در کدهای بالا ما با استفاده از دستور ActionBar.NavigationMode = ActionBarNavigationMode.Tabs; تب منو رو به نوار اشکن بار اضافه میکنیم.

سپس با استفاده از متد AddTab میتوانیم تب منو را به اکشن بار متصل می کنیم.

و در قدم بعدی با استفاده از TabSelected listener شروع می کنیم به فراخوانی تب ها هنگام کلیک کاربر در این متد ما با برگرداندن position  تب انتخاب شده نام text view رو به نام  تب انتخاب شده تغییر میدهیم.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید