ساختارهای شرطی در ++C

ناصر نادری | 1396/03/19


بنام خدا .

در این آموزش نگاهی خواهیم داشت به ساختارهای تصمیم یا دستورات شرطی در C++.

برنامه نویسی وقتی معنی پیدا میکنه که ما بتونیم طی شرایطی تصمیماتی رو بگیریم. یعنی با در نظر گرفتن پیشامدهای معلوم و نامعملوم میتونیم به برنامه انعطاف بدیم. پیش از مطالعه این بخش توصیه میکنیم که ساختارهای منطقی رو یک بار مطالعه کنید.

در این زبان مثل اکثر زبانهای گرفته شده از زبان C ، چهار ساختار اصلی تصمیم گیری وجود داره.

 • if() else
 • if() else if()
 • switch()
 • دستور ترکیبی درون خطی

مثال از if()  :

If( 10 > 5 )
	cout << “بزرگتر”;
If( A==B && D > B ){
	cout << “D  کوچکتر از A ”;
}
If( ch == ‘ A‘)
	CallMenuA();
else
 	CallMenuB();

مثال از if() else if()

زمانهایی که میخوایییم شرایطی رو ایزوله کنیم. مثل مشخص کردن بازه اعداد و .... از این ساختار استفاده میکنیم.

if( Grade >=10 && Grade < 14 )
   cout << “ضعیف” ;
else if(Grade >=14 && Grade <17)
  cout << “متوسط”;
else if(Grade >=17)
   cout << “خوب”;

مثال از ساختار switch()

وقتی ممکنه بیش از دو یا سه حالت یا مقدار برای یک متغییر و یا عبارت پیش بیاد از این ساختار به شکل زیر استفاده میکنیم.

switch(option){
	case 1 :
          cout << “option 1 pressed”;
       break;
       case 2 :
          cout << “option 2 pressed”;
       break;
       case 3 :
          cout << “option 3 pressed”;
       break;
}

مثال ساختار شرطی درون خطی

برای تعیین مقدار یک عبارت و یا انجام یک عمل در دو حالت استفاده میشه

A = B>10 ? B : C;

معنای دستور بالا اینه که اگه B بزرگتر از ۱۰ بود B  رو و در غیر اینصورت C رو داخل A  قرار بده.

تاجلسه بعد در پناه حق.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید