کار باتاریخ ورزمان در جاوا بخش دوم

بنام خدا : باهم میریم سراغ بقیه آموزش کار باتاریخ در جاوا

فرمت بندی تاریخ با دستور printf

بعد از فرمت بندی رشته حاوی تاریخ میتونیم اون رو با متد printf چاپ کنیم

import java.util.Date;

public class DateDemo {

    public static void main(String args[]) {
      // تعریف شی Date
      Date date = new Date();

      // فرمت بندی رشته حاوی تاریخ
      String str = String.format("Current Date/Time : %tc", date );

      System.out.printf(str);
  }
}

نتیجه اجرای کد بالا :

Current Date/Time : Sat Dec 15 16:37:57 MST 2012 

برای اینکه توی اجزای شی Date دست برده باشیم و هرجزء اون رو جداگانه فرمت بندی کنیم باید اون جزء رو با % شروع کنیم و با $ خاتمه بدیم . به مثال زیر توجه کنید

import java.util.Date;
public class DateDemo {
    public static void main(String args[]) {
      // Instantiate a Date object
      Date date = new Date();
      // display time and date using toString()
      System.out.printf("%1$s %2$tB %2$td, %2$tY",
      "Due date:", date);
    }
} 

نتیجه اجرای کد بالا :

Due date: February 09, 2014 

یا برای همین کار میتونید به شکل زیر از کاراکتر > استفاده کنید :

import java.util.Date;
public class DateDemo {
  public static void main(String args[]) {
    // Instantiate a Date object
    Date date = new Date();
    // display formatted date
    System.out.printf("%s %tB","Due date:", date);
  }
} 

نتیجه اجرای کد بالا :

Due date: February 

در جدول زیر لیست کاراکتر های خاصی که برای نشان دادن اجزا نمایشی در شی Date استفاده میشه رو براتون آوردیم :

Character Description Example
c نمایش تاریخ و زمان بصورت کامل Mon May 04 09:51:52 CDT 2009
F تاریخ با فرمت iso 8601 2004-02-09
D تاریخ با فرمت (month/day/year) 02/09/2004
T زمان با فرمت 24 ساعته 18:05:19
r زمان با فرمت 12 ساعته 06:05:19 pm
R زمان با فرمت 24 ساعته بدون ثانیه 18:05
Y نمایش سال با 4 رقم 2004
y نمایش سال با 2 رقم آخر 04
C نمایش 2 رقم اول سال 20
B نام کامل ماه February
b خلاصه شده نام ماه Feb
m نمایش ماه با 2 رقم 02
d نمایش روز با 2 رقم 03
e نمایش روز بدن عدد 0 درصورت یک رقمی بودن 9
A نام کامل روز در هفته Monday
a نام اختصاری روز در هفته Mon
j شماره 3 رقمی روز در سال 069
H شماره 2 رقمی نشان دهنده ساعت در فرمت 24 ساعته00 تا 24 18
k نمایش ساعت بدن گذاشتن 0 قبل از ساعت یک رقمی 0تا 23 18
I شماره 2 رقمی نشان دهنده ساعت در فرمت 12 ساعته00 تا 12 06
l نمایش ساعت بدن گذاشتن 0 قبل از ساعت یک رقمی 0تا 12 6
M نمایش دقیقه 2 رقمی 05
S نمایش دقیقه بدن گذاشتن 0 قبل از آن درصورت 1 رقمی بودن 19
L نمایش 3 رقمی میلی ثانیه 047
N نمایش 9 رقمی نانو ثانیه 047000000
P نمایش نوع زمان بصورت حروف بزرگ PM
p نمایش نوع زمان با حروف کوچک pm
z نمایش عددی انحراف از زمان واحد GMT -0800
Z منطقه زمانی PST
s تعداد ثانیه ها از ذتاریخ 1970/1/1 1078884319
Q تعداد میلی ثانیه از زمان 00:00:00 GMT سال 1970/01/01 1078884319047

 

تبدیل رشته به  فرمت زمان در جاوا (تبدیل رشته به تاریخ)برای تبدیل یک رشته تاریخ و زمان به فرمت Date از متد parse() به شکل زیر استفاده میکنیم .

import java.util.*;
import java.text.*;

public class DateDemo {

  public static void main(String args[]) {
    SimpleDateFormat ft = new SimpleDateFormat ("yyyy-MM-dd");

    String input = args.length == 0 ? "1818-11-11" : args[0];

    System.out.print(input + " Parses as ");

    Date t;

    try {
      t = ft.parse(input);
      System.out.println(t);
    } catch (ParseException e) {
          System.out.println("Unparseable using " + ft);
    }
  }
} 

و نتیجه اجرای کد بالا :  

$ java DateDemo
1818-11-11 Parses as Wed Nov 11 00:00:00 GMT 1818 $ java DateDemo 2007-12-01
2007-12-01 Parses as Sat Dec 01 00:00:00 GMT 2007

جلسه بعد اگر خدا بخواد داستان  تاریخ و زمان رو خاتمه میدم . البته برای کار با تاریخ و زمان در جاوا توابع و کلاسهای زیادی هست که به قول معروف در این مقال نمیگنجد .... در پناه حق ...


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید